Aromatherapy Salt Soak Trio


Our Aromatherapy Salt Soak Trio includes:

- An AUORA Aromatherapy Salt Soak

- A CLEMENTINE Aromatherapy Salt Soak

- A SERENITY Aromatherapy Salt Soak